INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost UH STAV s.r.o., IČ: 60748460, se sídlem Solná cesta 28, 686 01 Uherské Hradičtě je na základě platného oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. poskytovatelem služeb v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Povinnost společnosti (správce):

V souvislosti s poskytováním našich služeb jsme povinni o Vás - zákazníkovi, shromažďovat osobní údaje nezbytné pro splnění právních povinností v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání služeb, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Váš souhlas jsme povinni získat pouze v případě, kdy evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis.

Jaké osobní údaje o zákaznících zpracováváme:

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník a v rámci předkontraktačních úkonů. Údaje vedené o Vás v dokumentaci Vaší zakázky obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, rozsah služby, identifikaci vozidla, telefonické a e-mailové kontaktní údaje.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme:

Vaše osobní údaje poskytujeme výhradně smluvním partnerům, kteří se podílí na realizaci služby a to v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti pro potřeby zpracování, vyúčtování a evidence zakázky, případně dalším institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou zákonem rovněž zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí služeb, evidence Vašich kontaktů v systému pro kalkulace aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu dvou let od doby, kdy Vám byla poskytnuta služba nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů:

Jako zákazník máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. ke kterému jste poskytli souhlas. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat na základě právních povinnosti. Jako zákazník můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

UH STAV s.r.o., IČ: 60748460,
se sídlem Solná cesta 28, 686 01 Uherské Hradiště,
Tel.: +420 602 778 211, e-mail: lubomir.smetak@tiscali.cz